Általános Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

WAVITA E-Shop on-line értékesítés szerződési feltételei

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

1.1. ELADÓ – Eladó azt a társaságot – a WAVITA postai utánküldő szolgálatot (www.wavita.hu) – jelenti, amely az E-shopban értékesített Áruk eladója

1.2 . VEVŐ – személy, aki Árut vesz az Eladótól a Szerződés szerint

1.3. SZERZŐDÉS – az Eladó és a Vevő közötti szerződés. Az Eladó vállalja az Áruk leszállítását a Vevőnek, a Vevő pedig vállalja a rögzített összegű vételár megfizetését az Árukért

1.4. ÁRU(K) – áru(k) az Eladónak a www.wavita.hu címen működtetett E-shopjában felsorolt áruk, termékek, és (ha vannak ilyenek) szolgáltatások teljes választékát jelenti

1.5. ÁSZF– a jelen Általános Szerződési Feltételek

AZ ÁSZF LEGFONTOSABB SZABÁLYAINAK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. A Vevő a rendelése feladásával kifejezésre juttatja, hogy megismerte és elfogadta a jelen ÁSZF-et.

2. A Vevő regisztráció nélkül jogosult az Árut megrendelni.

3. A Vevő személyes adatainak kezelése az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. A Vevő és az Eladó közötti Szerződés, és az abban foglalt információk nyilvánosan nem hozzáférhetők. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó részletes információk az Adatvédelmi Szabályzatban találhatóak.

4. Minden Áru megadott ára tartalmazza az általános forgalmi adót.

5. A jelenlegi szállítási díjak az E-shop Hogyan adjon le rendelést című fejezetében találhatók.

6. A Vevő mentesül a szállítási díj fizetése alól, ha a rá irányadó Hűségprogram szerinti feltételek teljesülnek és teljesített egy előírt minimális rendelési mennyiséget.

7. Regisztráláskor és rendeléskor a Vevőnek pontos és valós adatokat kell megadnia.

8. A Vevő a rendelést a “Rendelés” gombra kattintva adja fel érvényesen.

9.     A Szerződés akkor jön létre, amikor megérkezik az e-mail a rendelés visszaigazolásáról, az e-mail-ben foglalt feltételek szerint.

10. Ha a Vevő fogyasztónak minősül, akkor joga van (indokolás nélkül) elállni a Szerződéstől az Áru átvételét követő 14 napon belül.

11. Az Áru szokásos szállítási határideje - az Eladó eltérő rendelkezése hiányában -  3 munkanap a) a rendelés elfogadásától; b) a vételár megfizetését követő naptól, de csak bankkártyás fizetés vagy átutalás esetén.

12. A vonatkozó számla mindig a szállított Áruhoz mellékelt..

13. Az Áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás érintetlen-e. A Vevő nem köteles sérült küldeményt elfogadni.

14. A Vevő késedelem nélkül köteles értesíteni az Eladót, ha bármilyen hibát észlel.

15. Az E-shop tartalma és összetevői (pl. az Áruk fényképei) szerzői jogi oltalom alatt állnak.

16. Az Eladó jogosult a Vevő Felhasználói Fiókját törölni, ha a Vevő a Szerződés bármely rendelkezését megsértette, vagy azt 2 évet meghaladó ideig nem használta.

17. Az Eladó a WALMARK Kft.

18. Az E-shop működtetője a WALMARK, a.s.
székhelye:
WALMARK, a.s.
címe:
Zákaznický servis WALMARK, a.s.A WWW.WAVITA.HU CÍMEN BONYOLÍTOTT ON-LINE ELADÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
 

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. A jelen Szerződési Feltételek [a továbbiakban: “ÁSZF”] irányadók a WALMARK Kft., székhelye Madarász Viktor utca 47-49, 1138 Budapest, Magyarország, azonosító száma: 01-09-900384, adószáma.: 13079356-2-41, cg: Fővárosi Törvényszék/01-09-900384, tel.: +36 1 231 8090, e-mail: info@walmark.hu [a továbbiakban: “Eladó”] által szállított Áruk jogi vagy természetes személyek [a továbbiakban: “Vevő”] részére történő értékesítésekor keletkező szerződési jogviszonyokra. Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: “Felek”, külön-külön “Fél”.

1.2. Az Áru(k) az Eladónak a www.wavita.hu címen működtetett E-shopjában felsorolt áruk, termékek és (ha vannak ilyenek) szolgáltatások teljes választékát jelentik [a továbbiakban: “Áru(k)” és “E-shop”].

1.3. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó, beleértve egyebek mellett az Eladó és a Vevő között az Áru feletti tulajdonjog-átruházásról és az Áruk leszállításáról szóló adásvételi szerződést [a továbbiakban: a “Szerződés”], az ÁSZF-et, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt  [a továbbiakban: “Polgári Törvénykönyv”], a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt [a továbbiakban a “Fogyasztóvédelmi Törvény”], a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: “Korm. rendelet”]. Mindamellett, ha a Vevő nem minősül fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 3. pontja és a Fogyasztóvédelmi Törvény 2. § a) bekezdése szerint, akkor a Polgári Törvénykönyv fogyasztókra vonatkozó rendelkezései, a Fogyasztóvédelmi Törvény és a Korm. rendelet nem alkalmazandó az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik.

1.4. Az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés tartalmát az Áruk feletti tulajdonjog átszállása és az Áruk leszállítása tekintetében részben a jelen ÁSZF határozza meg.

1.5. A Vevő a www.wavita.hu, weboldalról leadott rendeléssel megerősíti, hogy megismerte és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A jelen ÁSZF kizárólag az E-shop útján létrejött eladások esetén irányadó a Felekre.

1.6. A jelen ÁSZF határozza meg a Felek jogait és kötelezettségeit az Eladó www.wavita.hu címen található weboldalának használata, és az ahhoz kapcsolódó más jogviszonyok tekintetében.

1.7. A Vevő elismeri, hogy az E-shopot alkotó szoftver, a dizájn, az elrendezés, a grafikus elemek és más összetevők (beleértve az Áruk fényképeit) szerzői jogvédelem alatt állnak. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely révén a Vevő maga vagy harmadik személy a szoftverbe vagy az E-shopot alkotó más összetevőkbe való jogellenes beavatkozást valósítana meg, és nem használja fel azokat felhatalmazás nélkül.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK
 

2.1. A Vevő azzal, hogy regisztrál az E-shopban, hozzáférést kaphat egy személyes felhasználói felülethez. A Vevő a saját felhasználói felületéről [a továbbiakban: “Felhasználói Fiók”] rendelheti meg az Árukat. A regisztráció teljes mértékben önkéntes, és a Vevőnek lehetősége van Árukat regisztráció nélkül is, közvetlenül az E-shop webes felületéről megrendelni.

2.2. A Vevőnek mindenkor pontos és valóságos adatokat kell szolgáltatnia, amikor az E-shopban regisztrál, és Árut rendel. Amikor a Felhasználói Fiókban megadott adatok megváltoznak, a Vevőnek frissítenie kell azokat. Az Eladó feltételezi, hogy a Vevő a Felhasználói Fiókban, és az Áruk megrendelésekor valós és pontos adatokat adott meg.

2.3. A Felhasználói Fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles tartózkodni attól, hogy másnak megadja a Felhasználói Fiókjába való belépésére szolgáló információt, és elfogadja, hogy az Eladó nem felelős azért, ha a Vevő ezt a kötelezettségét megszegi. A Vevő nem engedheti meg harmadik személyeknek, hogy használják a Felhasználói Fiókját.

2.4. Az Eladó jogosult a Vevő Felhasználói Fiókját törölni, ha a Vevő a Szerződés bármely rendelkezését (beleértve az ÁSZF-et) megsértette, vagy a Felhasználói Fiókot 2 évet meghaladó ideig nem használta.

2.5. A Vevő elfogadja, hogy a Felhasználói Fióknak nem kell mindenkor hozzáférhetőnek lennie, különösen akkor nem, ha a hozzáférést az Eladó hardverének vagy szoftverének, vagy harmadik személyek hardverének vagy szoftverének a szükséges karbantartása akadályozza.

3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A Szerződés a Vevő által leadott megrendelés alapján, annak az Eladó által történő elfogadásával és a megrendelés visszaigazolásával jön létre. Az Áru megrendeléséhez a Vevőnek az E-shopban ki kell töltenie a rendelési űrlapot, és ebben a Vevőnek meg kell adnia legalább az alábbi adatokat:

(a) a Vevő azonosítására alkalmas adatok: név és keresztnév (név/üzleti név/azonosító szám.), lakcím (székhely), rendeltetési hely címe (ha nem azonos a lakóhellyel, illetve a székhellyel), e-mail cím és a kapcsolattartó telefonszáma, ha a megjelölt lakóhelyhez (székhelyhez) képest eltérő rendeltetési helyet adnak meg, a Vevő az Űrlap “Megjegyzés” rovatában megnevezheti a megadott helyen az Árut átvenni jogosult kapcsolattartó személyt (ha nincs külön meghatározott rendeltetési hely, akkor azt kell vélelmezni, hogy az Árut a lakóhely/székhely címére kell kézbesíteni);

(b) az Eladó ajánlatából megrendelt Áru(k) azonosítása;

(c) az Áruk kívánt mennyisége;

(d) az Áru(k) ára(i) az Eladónak az E-shopban megadott árai alapján;

(e) a szállítás módjának kiválasztása, beleértve a szállítási költségek elfogadását;

(f) a vételár megfizetési módjának a kiválasztása.

A Vevő felelős a megrendelésben megadott adatok pontosságáért. Ha a megrendelés nem tartalmazza a fenti adatokat, akkor az Eladó arra nem köteles válaszolni, de joga van arra, hogy azt megfelelőként fogadja el. A megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az Áru(k) vételárát, valamint az Áruknak a rendeltetési helyre való szállításáért fizetendő díjat is.

3.2. Mielőtt a megrendelést elküldené az Eladónak, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani az általa a megrendelésben megadott adatokat úgy, hogy a felfedezett hibákat, amelyeket a kitöltésnél elkövetett, kijavítja. A Vevő a “Rendelés” gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. Az Eladó vélelmezi a megrendelésben megadott adatok helyességét.

3.3. A helyesen kitöltött megrendelés kézbesítését követően az Eladónak késedelem nélkül, legfeljebb azonban 48 órán belül meg kell erősítenie a megrendelés kézbesítését egy, a Vevő által a megrendelésben megadott címre küldött e-mailben. A Szerződést a Vevőnek küldött megerősítő e-mail kézbesítésekor kell megkötöttnek tekinteni.  Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól.

3.4. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el egy megrendelést vagy annak egy részét, ha a megrendelt Áru(k) gyártása, vagy azokból az ellátás megszűnt, vagy a készlet elfogyott, vagy ha más okból az Eladótól nem várható el, hogy a megrendelést elfogadja (pl. korábban megkötött szerződések megszegése miatt). Ilyen esetben az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell ezekről a tényekről a Vevőt valamely távközlési eszköz útján. Ha a szerinti szállításról nem küldenek megerősítést, az is a rendelés el nem fogadásának minősül (lásd a jelen ÁSZF előző bekezdését). Ha a fenti körülmények mellett a Vevő már megfizette a vételárat, vagy annak egy részét, és az Eladó nem fogadta el a megrendelést, akkor a szóban forgó összeget a Vevő részére attól a naptól számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon vissza kell téríteni, amikor azt az Eladó számláján jóváírták. Az említett határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a banki vagy postai átutalást a határidő leteltéig feladtáK.

4. AZ ÁRUK KISZÁLLÍTÁSA

4.1. Az Eladó a Vevő lakhelyére (székhelyére) szállítja az Árut vagy a Vevő által megjelölt csomagpontra, a megrendelésnek megfelelően.

Házhozszállítás esetén a megrendelésben a Vevő meghatározhat a lakóhelyeként (székhelyeként) megadottól eltérő, más rendeltetési helyet is. Az utóbbi esetben a Vevőnek a megrendelési űrlap “Szállítási cím” megjelölésére szolgáló részében kell megadnia az általa kívánt rendeltetési helyet, amely eltér a “Címem”-ként megjelölt helytől, és ebben az esetben a megrendelő lapon a “Megjegyzés” rovatban a Vevőnek meg kell jelölnie azt a kapcsolattartó személyt, aki az Árunak ezen a helyen történő átvételére felhatalmazást kapott. Ez utóbbi hely minősül a vételár fizetés helyének is, kivéve, ha a fizetés más módon történt.

Csomagpontos kiszállítás esetén a GLS futárszolgálat a csomagot kiválasztott GLS CsomagPontba szállítja ki, ahol a Vevő 24 órán belül átveheti a megrendelt Árut. A Vevőnek SMS-ben küld tájékoztatást a GLS futárszolgálat, ha az Árut kiszállították a kiválasztott GLS CsomagPontba. Az Áru átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre. Utánvét fizetési lehetőség minden átvételi ponton megoldott, több üzletben bankkártyát is elfogadnak. A harmadik munkanapon ismételt értesítőt (e-mailt) küld a GLS futárszolgálat, ha az áru még a GLS CsomagPontban van. Csomagpont esetében eltérő, hogy milyen módon lehet fizetni az utánvétet, mert nem minden üzlet felszereltségéhez tartozik hozzá a bankkártyás fizetés. Amennyiben az Áru utánvétes, akkor a Vevő értesítő e-mail kap a GLS futárszolgálattól, amely tartalmaz egy linket, aminek a segítségével ellenőrizni tudja, hogy az általa választott GLS CsomagPontban tud bankkártyával fizetni, vagy sem. 

4.2. Az Áruk szállítási határideje - ettől eltérő rendelkezése hiányában - a megrendelés elfogadásától számított 4 (négy) munkanap, ha a rendeltetési hely Magyarország területén van. A Vevő elfogadja, hogy a szállítás konkrét napja függ az Áru rendelkezésére állástól az Eladó raktárában, csakúgy, mint az Áru speciális jellegétől, ezért a szállítási időszak esetenként hosszabb lehet. A Vevő a megrendelés elfogadását követően indokolatlan késedelem nélkül értesítést kap erről a tényről valamely távközlési eszköz alkalmazásával. A Vevő elfogadja, hogy ha a megrendelésben az Áru vételára kiegyenlítésének módjaként átutalást vagy bankkártyás fizetést választ, akkor a fent meghatározott szállítási határidő az azt követő napon kezdődik, amikor a megállapodás szerinti teljes vételár (beleértve a szállítási díjat) az Eladó bankszámláján jóváírásra került. Az Eladó arra is fenntartja a jogát, hogy előre nem látható események (vis major) miatt elhalassza az Áru szállításának határidejét.

4.3. A Vevőt jogosult az E-shopban megjelölt szállítási módok közül választani. A szállítás külső fuvarozó társaság vagy postai engedélyes közreműködésével történik.

4.4.  A Vevő vállalja, hogy az Árukat átveszi, és azoknak a Szerződés szerinti vételárát megfizeti.

4.5. A Vevő köteles az átvételt a saját, vagy adott esetben az aláírásra jogosult vonatkozó iraton történő aláírásával igazolni. Az Áruk átvételekor a Vevő köteles a fuvarozó társaság vagy a postai engedélyes alkalmazottjának jelenlétében megvizsgálni, hogy a csomagolás (küldemény) sértetlen-e, mert ha a csomagolás egyértelműen sérült, akkor a Vevő nem köteles a küldeményt átvenni. Az Áruk átvételével, és a szállítólevél vagy más hasonló irat aláírásával a Vevő elismeri, hogy a küldemény csomagolása nem volt sérült. A Vevő késedelem nélkül köteles értesíteni az Eladót, ha bármilyen hibát észlelt.

4.6. Az Áruk tulajdonjoga csak a vételár teljes kifizetésével száll át a Vevőre.

4.7. Ha a Vevő, vagy az Áruk átvételére felhatalmazott személy a szállításra megadott rendeltetési címen nem található, akkor a fuvarozó társaság vagy a postai engedélyes vonatkozó szabályai alkalmazandók. A Vevő köteles az Eladó számára megtéríteni a kézbesítés többszöri megkísérlésével kapcsolatos minden többletköltséget, beleértve az esetleges tárolási díjat is, továbbá bármilyen olyan többletköltséget, amely a szerződéssszerűen leszállított Áruk átvételének megtagadásából származik. A szállítási díjakat az E-shop Hogyan adjon le rendelést rovata tartalmazza.

4.8. A szabályszerűen kiállított, és a jogszabályok által megkívánt kellékeket tartalmazó számlát minden esetben a leszállítandó Árukhoz kell mellékelni.

4.9. Az Eladó megtagadhatja az Áruknak a Vevő részére történő átadását, amíg a vételár és/vagy a szállítási díj teljes kifizetése meg nem történt.

5. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A leszállított Árukért a Vevő köteles az Eladónak megfizetni a vételárat, amelyet az E-shopban közvetlenül a szóban forgó Áruk mellett tüntettek fel. Az Áruk vételára tartalmazza a törvényes mértékű általános forgalmi adót. Az Áruk vételárával együtt a Vevő köteles megfizetni a szállítási díjat a rendeltetési helyre szállításért, hacsak más rendelkezés nem irányadó az alábbiak szerint. Az aktuális szállítási díjak szintén az E-shopban vannak feltüntetve a Hogyan adjon le rendelést című rovatban; ezek csak a Magyarország területén belül történő kiszállításra vonatkoznak.  

5.2. 9.000 HUF összeget (általános forgalmi adóval együtt)  meghaladó megrendelés esetén a Vevőt ingyenes szállítás illeti meg.

5.3. Az Áruk vételárának, a szállítási díjnak és a Vevőt megillető díjmentes szállításnak az értékhatáráról az Eladó szabad belátása alapján dönt, mindamellett, ha ezeket megváltoztatja, az nem érintheti a már megkötött Szerződéseket, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg. Az árak, díjak és az értékhatárok változása az E-shopban való közzététellel válik hatályossá, kivéve, ha az Eladó kifejezetten másként rendelkezik.

5.4. A vételár (beleértve a szállítási díjat) megfizetése az alábbiak szerint történhet:

(a) készpénz nélküli átutalással az Eladónak a megrendelés visszaigazolásában megjelölt számú, vagy a Vevővel valamely távközlési eszköz útján, késedelem nélkül közölt bankszámlájára;

(b) az Áruk szállításakor / átvételekor készpénzben (cash on delivery – COD) a szerződött fuvarozó vagy postai engedélyes kezéhez;

(c) bankkártyával.

5.5. Készpénzes fizetés (COD) esetén a vételár az Áruk átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés esetén, beleértve a bankkártyás fizetést is, a vételárat a Szerződés megkötésétől számított 7 napon kell megfizetni.

5.6. Készpénzmentes fizetés vagy bankkártyás fizetés esetén a vételár akkor minősül megfizetettnek, amikor a megfelelő összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. Ha az Eladó és a Vevő készpénzes fizetésben állapodtak meg, akkor az abban az időpontban minősül megfizetettnek, amikor a fizetés a postai engedélyes vagy a szerződött fuvarozó kezéhez megtörtént.

6. SZAVATOSSÁG

6.1. Az Eladó szavatolja, hogy valamennyi eladásra kínált Áru új, és ha a Vevő a Polgári Törvénykönyv 8:1. §  3. pontja szerinti fogyasztó, akkor az Eladó, a fogyasztót jogszabály alapján megillető szavatossági és jótállási jogokat nem korlátozva, szavatosságot vállal az Árukra az egyes Áru tételek csomagolásán feltüntetett azon napig terjedő időre, amely napig az Áru minőségét megőrzi (tárolási idő).

6.2. Az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy az eladott Áruk a Vevő által történő átvételkor hibamentesek. Ezen belül, az Eladó szavatolja a Vevőnek, hogy az Áruk a Vevő által történő átvételekor:
 

(a)         rendelkeznek a Felek megállapodása szerinti tulajdonságokkal, vagy ilyen megállapodás hiányában az Eladó vagy a gyártó által megjelölt tulajdonságokkal, vagy amelyekre a Vevő az adott áruk jellegéhez képest, vagy az Eladó vagy a gyártó által közzétett hirdetések alapján számított;

(b)        alkalmasak az Eladó által megjelölt célra, vagy arra a célra, amelyre az adott fajtájú Árukat általában használják;

(c)        mennyisége, mértéke vagy súlya megfelel a feltűntetettnek; és

(d)         megfelelnek a rájuk vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
 

6.3. Ha egy hiba az Áru átvételének napjától számított 6 hónapon belül válik felismerhetővé, akkor úgy kell tekinteni, mintha az Áru már az átvételkor hibás lett volna. Ez nem alkalmazandó az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyban akkor, ha a Vevő vállalkozás, és már a Szerződés megkötésekor világos, hogy a vétel a Vevő üzleti tevékenységéhez kapcsolódik.

6.4. A megrendelttől eltérő Áruk szállítása szintén hibás teljesítésnek minősül. Az Áruk használatához szükséges dokumentumokban lévő hibák szintén hibás teljesítésnek minősülnek. A szavatosság nem alkalmazandó, ha a hiba oka nem megfelelő tárolás vagy használat, szakszerűtlen kezelés, vagy ha a hibát a vevő és/vagy harmadik személyek okozták.

6.5. A Vevőt a hibás teljesítésből származó szavatossági jogok megilletik, ha a hiba az Árukban az azokra vonatkozó kárveszély átszállásakor már megvan, függetlenül attól, hogy azt esetleg csak később fedezik fel. A Vevőnek ez a joga akkor is fennáll, ha olyan hibán alapul, amely később keletkezik, ha azt az Eladó a szerződéses kötelezettségei megszegésével okozta. Az Eladónak a minőség szavatolásán alapuló kötelezettségeit a jelen bekezdés nem csorbítja.

6.6. A Vevő köteles a szavatossági kifogását az Áruk bármely hibája miatt az Eladónak a szavatossági időn belül és a hiba felismerését követően haladéktalanul bejelenteni, lehetőleg írásban a WALMARK Kft. részére a 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49 címre postázva, vagy a elektonikusan az ugyfelszolgalat@wavita.hu címre.

6.7. Ha a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megszegésének minősül, akkor a Vevő az alábbi jogokat érvényesítheti:

a) kérheti a hiba kiküszöbölését (kijavítását) új, hibátlan Áruk szolgáltatásával (kicserélés) vagy a hiányzó Áruk pótlásával; vagy

b) a vételár ésszerű leszállítását; vagy

c) elállhat a Szerződéstől.

A Vevő köteles az Eladót a szavatossági igénybejelentésben vagy egyéb módon indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az általa választott szavatossági jogról. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem térhet át más szavatossági igényre. Ha az Eladó ésszerű határidőn belül nem javítja ki a hibákat, vagy értesíti a Vevőt, hogy a hibák kiküszöbölésére ésszerű határidőn belül nem fog sor kerülni, akkor a Vevő a hibák kijavítása helyett a vételár leszállítását követelheti, vagy elállhat a Szerződéstől. Ha a Vevő nem él megfelelő időben a választási jogával, akkor a Vevőt azok a jogok illetik meg, amelyeket a Vevő nem lényeges Szerződésszegés esetén érvényesíthet.

6.8. Ha a hibás teljesítés nem lényeges Szerződésszegést valósít meg, akkor a Vevőt kijavítási igény illeti meg, vagy a vételár ésszerű leszállítását igényelheti. Amíg a Vevő a vételár leszállítása iránti jogát érvényesíti, vagy el kíván állni a Szerződéstől, az Eladó felajánlhatja a hiány vagy hiányzó rész pótlását, vagy kiküszöbölheti a jogi hibát. Más hibákat az Eladó választása szerint az Áruk kijavításával vagy kicserélésével szüntethet meg, feltéve, hogy az Eladó választása nem okoz a Vevőnek ésszerűtlen költséget. Ha az Eladó nem küszöböli ki az Áru hibáját megfelelő időben, akkor a Vevő a vételár leszállítását követelheti, vagy elállhat a Szerződéstől. A Vevő nem térhet át más szavatossági jogra az Eladó hozzájárulása nélkül.

6.9. Ha a Vevő fogyasztó, más olyan személy, aki nem vállalkozó, vagy ha vállalkozó, de már a Szerződéskötéskor világos, hogy a vétel nem kapcsolódik az üzleti tevékenységéhez, akkor a Vevőt az Áruk hibája esetén megilleti a jog, hogy új, hibamentes Áruk leszállítását követelje, hacsak ez nem ésszerűtlen a hiba jellegére tekintettel. Ha ez nem lehetséges, akkor a Vevő elállhat a Szerződéstől. Ugyanakkor, ha ez a hiba jellegével összevetve aránytalanságra vezetne, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kiküszöbölhető, akkor a Vevőt megilleti a jog a hiba díjmentes kijavítására. A jogos szavatossági kifogás orvoslásának módját a Vevő köteles kifejezett nyilatkozattal meghatározni, általában magában az igénybejelentésben.

6.10. Ha a Vevő nem áll el Szerződéstől, és nem él az új Árura kicserélésére vonatkozó igényével, akkor a Vevő ésszerű mértékű árleszállítást igényelhet. A Vevő akkor is igényelhet ésszerű mértékű árleszállítást, ha az Eladó ésszerű időn belül nem tesz eleget a bejelentett szavatossági igénynek, vagy ha a hiba kiküszöbölésének módja a fogyasztónak számottevő nehézségeket okozna.

6.11. A Vevőt a hibás teljesítésből eredő jogok nem illetik meg, ha az Áruk átvétele előtt a Vevő a hibát ismerte, vagy ha a hibát maga a Vevő okozta. Ha az Áruknak az Eladóval szemben szavatossági igényt keletkeztető hibája van, és az Árukat alacsonyabb áron vagy használtként értékesítették, akkor a Vevő kicserélés helyett a vételár ésszerű mértékű leszállítását igényelheti.

6.12. Ha a Vevő gyakorolja a hibás teljesítésből eredő szavatossági jogát, akkor az Eladó köteles a Vevőnek írásban megerősíteni az igénybejelentés idejét, a panasz tárgyát, és a hiba orvoslásának a Vevő által igényelt módját, valamint a panasz okának megszüntetéséhez szükséges időt. Ha azt megelőzően, hogy a Vevő előterjesztené az Áruk hibája miatt érvényesíteni kívánt szavatossági igényét, a Felek a Vevő jogainak korlátozásában vagy kizárásában állapodnak meg, ez a megállapodás érvénytelen. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő vállalkozó, akinek a vétel az üzleti tevékenységéhez kapcsolódik, és ez már a Szerződés megkötésekor világos.

6.13. Előteljesítés esetén az Eladó az Áruk megállapodás szerinti szállítási határidejéig jogosult a hibák kijavítására. Ennek a jognak a gyakorlásával azonban nem okozhat ésszerűtlen kényelmetlenséget vagy költséget a Vevőnek. Ez nem csorbítja a Vevő jogát arra, hogy kártérítést igényelhessen.

6.14. Az Eladó köteles a szavatossági igénybejelentésről azonnal, legkésőbb hét munkanapon belül határozni. Ez az idő nem foglalja magában azt az időtartamot, amely az Áruk vagy a szolgáltatás típusára figyelemmel ahhoz szükséges, hogy szakértő ítélhesse meg a hibát. A panaszt indokolatlan késedelem nélkül orvosolni kell, beleértve a hiba kijavítását is, de nem később, mint a hiba bejelentésétől számított 30 napon belül, hacsak az Eladó és a Vevő hosszabb elintézési határidőben nem állapodnak meg. Ennek a határidőnek az eredménytelen eltelte lényeges szerződésszegésnek minősül. Ennek a bekezdésnek a rendelkezései csak abban az esetben alkalmazandók, ha a Vevő fogyasztó.

6.15. A Vevő köteles az Árukat a kárveszély átszállása után, illetve az átvételt követően  haladéktalanul megvizsgálni, és meggyőződni azok tulajdonságainak és mennyiségének helyességéről. Ha az Eladó szállítás útján kézbesíti az Árukat, akkor a Vevő elhalaszthatja a megvizsgálást addig, amíg az Áruknak a teljesítési helyre szállítása meg nem történik.

6.16. Amíg a hiba orvoslása meg nem történik, addig a Vevő nem köteles megfizetni a vételárnak azt a részét, amely ésszerű becslés szerint megfelel a Vevőt megillető vételárleszállítási jog mértékének.

Ha a Vevő nem fogyasztó, akkor a Vevő nem állhat el a Szerződéstől (de ez a rendelkezés semmiképpen nem csorbítja a jelen ÁSZF következő szakaszának a rendelkezéseit), és nem követelhet új Áruk szállításával történő kicserélést, ha a Vevő nem tudja visszaadni az Árukat abban az állapotban, amelyben azokat megkapta. 

6.17. A Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni a szavatossági hibát azt követően, hogy azt kellő időben és gondossággal elvégzett megvizsgálás során fel kellett fedeznie. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Rejtett hiba esetén is ez a szabály érvényes, ha a hibát nem közölték indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy azt a Vevőnek kellő gondosság mellett fel kellett ismernie, de semmiképpen nem később, mint két éven belül az Áruk leszállítása után.

6.18. Ha a Vevő vállalkozó, akivel kapcsolatban már a Szerződés megkötésekor világos, hogy a vétel az üzleti tevékenységével kapcsolatos, akkor írásban kell bejelentenie minden hibát. A Vevő jogos szavatossági igénye orvoslásának módját, és a határidejét, valamint az igényről való döntés időpontját az Eladó határozza meg.

6.19. A Vevőt terheli annak a bizonyítása, hogy az Árukat az Eladótól vásárolta, valamint, hogy az Áruk tekintetében a szavatossági igény bejelentése a Szerződés szerinti határidőn belül történt. Ha a panasz orvoslása az Áruk kicserélésével történik, akkor a Vevőnek minden olyan Árut vissza kell szolgáltatnia, amelyet kicserélnek.

6.20. Ha a szavatossági panasz alaptalannak bizonyult, akkor az Eladó követelheti az alaptalannak bizonyult igénnyel kapcsolatban ésszerűen felmerült költségei megtérítését; ez azonban nem alkalmazandó, ha a Vevő fogyasztó.

6.21. Hacsak Szerződés másként nem rendelkezik olyan igények tekintetében, amelyek esetében ez a Polgári Törvénykönyv szerint megengedett, akkor a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, különösen annak 6:157-178. §-ai az irányadók a hibás teljesítésből eredő igényeken (panaszokon) alapuló jogok gyakorlására.  A félreértések elkerülése végett rögzítésre kerül, hogy a jelen 6. pont rendelkezései semmilyen módon nem érintik a Vevő jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási jogait, ha a Vevő a magyar jog alapján fogyasztónak minősül. Ha a Vevő fogyasztó, akkor a Fogyasztóvédelmi Törvény szintén alkalmazandó.

7. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL ÉS AZ ÁRUK VISSZAKÜLDÉSE

7.1. Ha a Vevő fogyasztó, akkor jogosult elállni a távközlési eszköz útján megkötött Szerződéstől a Korm. rendelet rendelkezései szerint attól számított 14 napon belül, hogy a Vevő vagy a Vevő által megbízott harmadik személy (más személy, mint a fuvarozó) átvette az Árukat. Az elálláshoz indok megjelölése sem szükséges, és az Eladó nem alkalmazhat kötbért a Vevővel szemben az elállás miatt. Ez az elállási jog nem gyakorolható a Korm. rendelet 29. §-ában szabályozott esetekben, azaz többek között:

a)      a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.


7.2. Az elállási jogot a Vevőnek az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal kell gyakorolnia (pl. postai engedélyessel a WALMARK Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49, Magyarország címre küldött levélben, vagy e-mailben a következő címre: ugyfelszolgalat@wavita.hu. Az elálláshoz a Vevő használhatja, de nem köteles használni a jelen ÁSZF 7.10 pontjában kínált elállási nyilatkozat-mintát.

7.3. A Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat határidőben való elküldésének az minősül, ha az elállási nyilatkozatot az Eladónak a határidő (ld. a jelen szakasz 1. pontját) lejárta előtt postán igazoltan elküldték.

7.4. Ha a Vevő elállt a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles a Vevőnek indokolatlan késelem nélkül, de nem később, mint az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni az Áru vételárát. A visszafizetésnek ugyanazzal a fizetési módddal kell történnie, mint amelyet az eredeti ügyletben a Vevő használt, kivéve, ha a Vevő kifejezetten másként rendelkezett.  Mindamellett a Vevő nem kötelezhető a fizetései visszatérítésével kapcsolatban semmilyen többletköltség fizetésére.

7.5. A fizetéseket az alábbi időpontok közül a korábbi időpontban kell az Eladónak visszatérítenie a Vevő részére: amikor az Áruk visszaszolgáltatása megtörtént, vagy azután, hogy a Vevő bizonyítja, hogy az Áruk visszaküldése az Eladó részére megtörtént.

7.6. A Vevő köteles az Árukat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak a következő címre: WALMARK Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49, Magyarország; az Áruk személyesen is leadhatók ugyanazon a címen. A határidő akkor minősül teljesítettnek, ha az Árukat a határidőn belül elküldték az Eladónak.

7.7 A Vevő viseli az Áruk visszaszolgáltatásához kapcsolódó közvetlen költségeket.

7.8 A Vevő csak annyiban felelős az Áruk értékében bekövetkezett csökkenésért, amennyiben az az azokkal való olyan rendelkezés következménye, amely nem az azok jellegének és tulajdonságainak – beleértve, ha az a működésük mikéntjének – a megismerésével jár; egyébként a Vevő az Eladónak az Áruk eredeti állapotának a helyreállításával kapcsolatos költségeket köteles megfizetni. Ezeknek a költségeknek a megfizetése beszámítással történik, az Eladó által a Vevőnek a Szerződéstől való elállásra tekintettel visszafizetett vételárral szemben.

7.9 Az ÁSZF jelen szakasza nem alkalmazandó azokra a Vevőkre, akik nem fogyasztók, kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik.

7.10 Elállási űrlap

(ezt az űrlapot csak akkor töltse ki, ha el kíván állni a Szerződéstől)

---------------------------------------------------------------------------------------------

A Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat

-  WALMARK Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49, Magyarország

- Én/mi (*) ezúton értesítem/értesítjük Önöket, hogy én/mi (*) elállok/elállunk a Szerződéstől, amelynek alapján megvásároltam/megvásároltuk/igénybe vettem/igénybe vettük

   a következő Árukat (*)/a következő szolgáltatásokat (*)

- Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*)

- A vevő bankszámlaszáma, ahová a vételár visszautalása történik

- A vevő(k) neve és utóneve

- A vevő(k) címe

- A vevő(k) aláírása (csak ha az űrlap elküldése kinyomtatva történik)

- Dátum:

 

(*) Húzza át, ami nem alkalmazandó, illetve adja meg az adato(ka)t.

8. FOGYASZTÓI JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSRE

8.1. Ha a Vevő fogyasztó, akkor a Szerződésből eredő, az Eladó és a Vevő közötti fogyasztói jogvita esetén, ha azt közös megegyezéssel nem sikerült megoldani, a Vevő kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető tesülethez. A békéltető testületek elérhetőségei az alább linken találhatók: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. Az Eladó székhelyén működő békéltető testület elérhetőségei az alábbiak:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: +36 1 488-2131
Fax száma: +36 1 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Ha a Vevő fogyasztó, akkor az Európai Bizottság által létrehozott on-line vitarendezési fórumhoz is fordulhat a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 

9.1. A Szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre, elektronikus formában; a Szerződést annak az Eladó által történő aláírása után archív fájlba helyezik; a Vevő írásbeli kérése esetén a Szerződést a távközlési módok egyike útján megküldik az Eladónak. A Szerződés lényeges kellékei, beleértve a Vevő személyazonosságát, nyilvánosan nem hozzáférhetők. A jelen ÁSZF egy frissített verziója mindig elérhető az E-shopban, amely letölthető és kinyomtatható. Az Eladó a korábbi verziókat az irattáraiban tárolja, és azok nem elérhetők az E-shopban. A Szerződés írásban kötött szerződésnek minősül.

9.2. A Vevő elfogadja a Szerződésnek távközlési eszköz útján történő megkötését. A Vevőnek nem merül fel költsége a távközlési kapcsolat használatával a Szerződés megkötésével kapcsolatban, azaz az E-shop használata és az E-shopban történő vásárlások nem díjkötelesek, azokért sem az Eladónak, sem harmadik személynek nem kell semmilyen díjat fizetni. A Vevő csak a saját költségét viseli, mint amilyenek az internet kapcsolat és a telefonhívások díjai, amelyeket a Vevő saját maga köteles megfizetni.

9.3. Az Eladót a Vevő javára nem köti semminemű magatartási kódex.

9.4. A Vevő elismeri, hogy az Eladó nem felelős semmilyen olyan hibáért, amelyet harmadik személyek beavatkozása okozhat az E-shopban, vagy amely az E-shopnak a rendeltetésétől eltérő használatának minősül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Hacsak a Felek másként nem állapodnak meg, vagy a jogszabály adott esetben kifejezetten másként nem rendelkezik, a Felek minden értesítést, közlést és más írásbeli dokumentumot e-mailben is küldhetnek a másik Fél részére; az Eladó részére a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott e-mail címre, vagy az E-shopban megadott e-mail címre, a Vevő részére pedig az értesítéseket arra az e-mail címre kell küldeni, amelyet az Áruk megrendelésében megjelöltek. Ez a rendelkezés nem zárja ki a postai úton vagy személyes kézbesítéssel történő küldést. Egy írásbeli okiratot kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett annak átvételét megtagadta, vagy nem veszi át attól számított 10 nap alatt, hogy azt a postai szolgáltatónál letétbe helyezték még akkor is, ha a címzettnek a letétbe helyezésről nincs tudomása.

10.2. Ha a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy jogilag kikényszerítettelen lenne, vagy azzá válna, ez semmilyen módon nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétben állna valamely jogszabály kötelező rendelkezésével, akkor a szóban forgó kötelező rendelkezés automatikusan érvényesül.

10.3. A Szerződésnek a jelen ÁSZF megfogalmazásával ellentétes rendelkezései az irányadók az ÁSZF rendelkezésével szemben.

10.4. Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek joghatósággal a Szerződésből eredő jogviták elbírálására

10.5. A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. május 31. napjától érvényesek és hatályosak . Az ÁSZF bármilyen megváltoztatásáról az Eladó hozhat kizárólagos belátásán alapuló döntést; mindamellett az így létrejövő módosítások nem érintik a már létrejött Szerződéseket.