Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója kíván lenni a wavita.hu weboldalon a Stada Hungary Kft. által üzemeltett E-Shopnak, abban az esetben figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeinket. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, azaz vásároljon terméket E-Shopunkban, amennyiben a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakkal egyetért, és azokat magára kötelező érvényűnek tekinti.

A jelen általános szerződési feltételek a http://wavita.hu weboldalon a Stada Hungary Kft., mint Eladó által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, az Eladó és az E-Shopban vásárlók közötti jogviszony feltételeit határozzák meg. Az E-Shopból, illetve az E-Shopon keresztül az általános szerződési feltételekben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni. A vevő az E-Shopot kizárólag a saját kockázatára használhatja. Az Eladó a jogszabályok adta legszélesebb körben kizár minden felelősséget a wavita.hu weboldal használói, illetve harmadik személyek által az E-Shopban való vásárlás során tanúsított magatartásért. A vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így különösen az E-Shop használata során az Eladó termékéhez kapcsolódó, az E-Shop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is. Az E-Shopból történő vásárlással a vevő elfogadja az általános szerződési feltételek rendelkezéseit, és az általános szerződési feltételek maradéktalanul a vevő és az Eladó között létrejövő adásvételi szerződés részét képezi.

Az általános szerződési feltételek rendelkezéseit az Eladó a jogszabályok keretei között jogosult egyoldalúan módosítani. Az általános szerződési feltételek esetleges módosítása az E-Shopon történő megjelenéstől hatályos. Az esetleges módosítások az addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Az általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Az általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, azok a későbbiekben papír alapon nem előhívhatók, nem hozzáférhetők.

Az Eladó vonatkozásában nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, az Eladó semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.
 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

WAVITA E-Shop on-line értékesítés szerződési feltételei

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

1.1. ELADÓ – Eladó azt a társaságot – a Stada Hungary Kft-t (1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower1, 11. emelet) – jelenti, amely az E-shopban értékesített Áruk eladója

1.2 . VEVŐ – személy, aki Árut vesz az Eladótól a Szerződés szerint

1.3. SZERZŐDÉS – az Eladó és a Vevő közötti szerződés. Az Eladó vállalja az Áruk leszállítását a Vevőnek, a Vevő pedig vállalja a rögzített összegű vételár megfizetését az Árukért

1.4. ÁRU(K) – áru(k) az Eladónak a www.wavita.hu címen működtetett E-shopjában felsorolt áruk, termékek, és (ha vannak ilyenek) szolgáltatások teljes választékát jelenti

1.5. ÁSZF– a jelen Általános Szerződési Feltételek

AZ ÁSZF LEGFONTOSABB SZABÁLYAINAK ÖSSZEFOGLALÓJA

1. A Vevő a rendelése feladásával kifejezésre juttatja, hogy megismerte és elfogadta a jelen ÁSZF-et.

2. A Vevő regisztráció nélkül jogosult az Árut megrendelni.

3. A Vevő személyes adatainak kezelése az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. A Vevő és az Eladó közötti Szerződés, és az abban foglalt információk nyilvánosan nem hozzáférhetők. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó részletes információk az Adatvédelmi Szabályzatban találhatóak.

4. Minden Áru megadott ára tartalmazza az általános forgalmi adót.

5. A jelenlegi szállítási díjak az E-shop Szállítási és fizetési információk című fejezetében találhatók.

6. A Vevő mentesül a szállítási díj fizetése alól, ha a rá irányadó Hűségprogram szerinti feltételek teljesülnek és teljesített egy előírt minimális rendelési mennyiséget.

7. Regisztráláskor és rendeléskor a Vevőnek pontos és valós adatokat kell megadnia.

8. A Vevő a rendelést a “Rendelés” gombra kattintva adja fel érvényesen.

9.     A Szerződés akkor jön létre, amikor megérkezik az e-mail a rendelés visszaigazolásáról, az e-mail-ben foglalt feltételek szerint.

10. Ha a Vevő fogyasztónak minősül, akkor joga van (indokolás nélkül) elállni a Szerződéstől az Áru átvételét követő 14 napon belül. Az E-Shopon keresztül vásárló magánszemélyek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes feltételeiről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet), illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint „fogyasztó”-nak minősülő természetes személyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint az Eladó és a vevő között fogyasztói szerződés jön létre. A fogyasztói szerződés a Rendeletben szabályozott olyan távollévők között kötött szerződésnek minősül továbbá, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.


11. Az Áru szokásos szállítási határideje - az Eladó eltérő rendelkezése hiányában -  3 munkanap a) a rendelés elfogadásától; b) a vételár megfizetését követő naptól, de csak bankkártyás fizetés vagy átutalás esetén.

12. A vonatkozó számla mindig a szállított Áruhoz mellékelt..

13. Az Áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás érintetlen-e. A Vevő nem köteles sérült küldeményt elfogadni.

14. A Vevő késedelem nélkül köteles értesíteni az Eladót, ha bármilyen hibát észlel.

15. Az E-shop tartalma és összetevői (pl. az Áruk fényképei) szerzői jogi oltalom alatt állnak.

16. Az Eladó jogosult a Vevő Felhasználói Fiókját törölni, ha a Vevő a Szerződés bármely rendelkezését megsértette, vagy azt 2 évet meghaladó ideig nem használta.

17. Az Eladó a Stada Hungary Kft.

18. Az E-shop működtetője a WALMARK, a.s.

székhelye:
WALMARK, a.s.
címe:
Zákaznický servis WALMARK, a.s.
 

A wavita.hu weboldalon üzemeltett E-Shop a Rendelet 4.§ 11. pontja szerint „távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek, illetve „távértékesítési rendszernek” minősül, amelyre való belépésért, illetve annak vásárlás nélküli használatáért az Eladó díjat nem számol fel.
19.   Az E-Shop tárhelyszolgáltatója a G2 server CZ s.r.o (Klecandova 1, 149 00 Praha 4, Czech Republic).


A WWW.WAVITA.HU CÍMEN BONYOLÍTOTT ON-LINE ELADÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
 
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. A jelen Szerződési Feltételek [a továbbiakban: “ÁSZF”] irányadók a Stada Hungary Kft.( székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower1, 11. emelet, Magyarország; adószáma.: 13079356-2-41, cg: Fővárosi Törvényszék/01-09-900384, tel.: +36 1 231 8090, e-mail: info@walmark.hu) [a továbbiakban: “Eladó”] által szállított Áruk jogi vagy természetes személyek [a továbbiakban: “Vevő”] részére történő értékesítésekor keletkező szerződési jogviszonyokra. Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: “Felek”, külön-külön “Fél”.

1.2. Az Áru(k) az Eladónak a www.wavita.hu címen működtetett E-shopjában felsorolt áruk, termékek és (ha vannak ilyenek) szolgáltatások teljes választékát jelentik [a továbbiakban: “Áru(k)” és “E-shop”]. Az Eladó az E-Shopban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást. Az E-Shopban eladásra kínált termékek bemutatására használt képek nem illusztrációk, azok a termékek valós képei, de eltérhetnek a valódi megjelenéstől, tekintettel arra, hogy ez – a fényképek, illetve színek tekintetében – függ a használt webböngésző és monitor beállításától. A vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a termékek minőségében és fő tulajdonságokban megegyeznek az E-Shopban az adott típusú termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a termék a fenti okból színében, kisebb részleteiben az E-Shopban szereplő fényképtől eltérhet.


1.3. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó, beleértve egyebek mellett az Eladó és a Vevő között az Áru feletti tulajdonjog-átruházásról és az Áruk leszállításáról szóló adásvételi szerződést [a továbbiakban: a “Szerződés”], az ÁSZF-et, a Ptk-t, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt [a továbbiakban a “Fogyasztóvédelmi Törvény”], és a Rendeletet. Mindamellett, ha a Vevő nem minősül fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 3. pontja és a Fogyasztóvédelmi Törvény 2. § a) bekezdése szerint, akkor a Ptk. fogyasztókra vonatkozó rendelkezései, a Fogyasztóvédelmi Törvény és a Rendelet nem alkalmazandó az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik. Amennyiben a vevő viszonteladó vállalkozásként kíván vásárolni az E-shopban, abban az esetben ezen értékesítés és a vállalkozása cégnevére történő számlakiállítás részletes feltételei tekintetében kérjük, előzetesen szíveskedjen tájékozódni az ügyfél-kapcsolattartásért felelős ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postacím: 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower 11. emelet
Telefonszám: +36 30 962 0475
E-mail cím: ugyfelszolgalat@wavita.hu


1.4. Az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés tartalmát az Áruk feletti tulajdonjog átszállása és az Áruk leszállítása tekintetében részben a jelen ÁSZF határozza meg.

1.5. A Vevő a www.wavita.hu, weboldalról leadott rendeléssel megerősíti, hogy megismerte és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A jelen ÁSZF kizárólag az E-shop útján létrejött eladások esetén irányadó a Felekre.

1.6. A jelen ÁSZF határozza meg a Felek jogait és kötelezettségeit az Eladó www.wavita.hu címen található weboldalának használata, és az ahhoz kapcsolódó más jogviszonyok tekintetében.

1.7. A Vevő elismeri, hogy az E-shopot alkotó szoftver, a dizájn, az elrendezés, a grafikus elemek és más összetevők (beleértve az Áruk fényképeit) szerzői jogvédelem alatt állnak. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely révén a Vevő maga vagy harmadik személy a szoftverbe vagy az E-shopot alkotó más összetevőkbe való jogellenes beavatkozást valósítana meg, és nem használja fel azokat felhatalmazás nélkül.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK
 
2.1. A Vevő azzal, hogy regisztrál az E-shopban, hozzáférést kaphat egy személyes felhasználói felülethez. A Vevő a saját felhasználói felületéről [a továbbiakban: “Felhasználói Fiók”] rendelheti meg az Árukat. A regisztráció teljes mértékben önkéntes, és a Vevőnek lehetősége van Árukat regisztráció nélkül is, közvetlenül az E-shop webes felületéről megrendelni. Amennyiben a Vevő nem kíván regisztrálni, úgy a kívánt Áru(k) kiválasztását követően, a 2. pontban foglaltak szerint kell megadnia a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásához az Eladó adatkezelési tájékoztatójának megismerésére és elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálása és a "Regisztrálok" gomb lenyomása szükséges. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt olvashatja el. A regisztráció feltétele, hogy a Vevő az ÁSZF-et, és az adatkezelési tájékoztatót elolvassa, ezáltal azokat megismerje és azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.

2.2. A Vevőnek mindenkor pontos és valóságos adatokat kell szolgáltatnia, amikor az E-shopban regisztrál, és Árut rendel. Az Eladó feltételezi, hogy a Vevő a Felhasználói Fiókban, és az Áruk megrendelésekor valós és pontos adatokat adott meg. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az Eladó jogosult törölni, vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét, továbbá lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is). A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy általa hibásan megadott adatok következtében az Eladónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az Eladó nem felel a Vevőt ért azon károkért sem, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vevő által helytelenül megadott adatokból eredő téves teljesítésért. A regisztráció során megadott adatokhoz a Vevő bármikor jogosult hozzáférni és azokat megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vevő jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vevő kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vevő a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

2.3. A Felhasználói Fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles tartózkodni attól, hogy másnak megadja a Felhasználói Fiókjába való belépésére szolgáló információt, és elfogadja, hogy az Eladó nem felelős azért, ha a Vevő ezt a kötelezettségét megszegi. A Vevő nem engedheti meg harmadik személyeknek, hogy használják a Felhasználói Fiókját.

2.4. Az Eladó jogosult a Vevő Felhasználói Fiókját törölni, ha a Vevő a Szerződés bármely rendelkezését (beleértve az ÁSZF-et) megsértette, vagy a Felhasználói Fiókot 2 évet meghaladó ideig nem használta.

2.5. A Vevő elfogadja, hogy a Felhasználói Fióknak nem kell mindenkor hozzáférhetőnek lennie, különösen akkor nem, ha a hozzáférést az Eladó hardverének vagy szoftverének, vagy harmadik személyek hardverének vagy szoftverének a szükséges karbantartása akadályozza.

3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A Szerződés a Vevő által leadott megrendelés alapján, annak az Eladó által történő elfogadásával és a megrendelés visszaigazolásával jön létre. Az Áru megrendeléséhez a Vevőnek az E-shopban ki kell töltenie a rendelési űrlapot, és ebben a Vevőnek meg kell adnia legalább az alábbi adatokat:

(a) a Vevő azonosítására alkalmas adatok: név és keresztnév (név/üzleti név/azonosító szám.), lakcím (székhely), rendeltetési hely címe (ha nem azonos a lakóhellyel, illetve a székhellyel), e-mail cím és a kapcsolattartó telefonszáma, ha a megjelölt lakóhelyhez (székhelyhez) képest eltérő rendeltetési helyet adnak meg, a Vevő az Űrlap “Megjegyzés” rovatában megnevezheti a megadott helyen az Árut átvenni jogosult kapcsolattartó személyt (ha nincs külön meghatározott rendeltetési hely, akkor azt kell vélelmezni, hogy az Árut a lakóhely/székhely címére kell kézbesíteni);

(b) az Eladó ajánlatából megrendelt Áru(k) azonosítása;

(c) az Áruk kívánt mennyisége;

(d) az Áru(k) ára(i) az Eladónak az E-shopban megadott árai alapján;

(e) a szállítás módjának kiválasztása, beleértve a szállítási költségek elfogadását;

(f) a vételár megfizetési módjának a kiválasztása;

(g) az ÁSZF és adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása.

A Vevő felelős a megrendelésben megadott adatok pontosságáért. Ha a megrendelés nem tartalmazza a fenti adatokat, akkor az Eladó arra nem köteles válaszolni, de joga van arra, hogy azt megfelelőként fogadja el. A megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az Áru(k) vételárát, valamint az Áruknak a rendeltetési helyre való szállításáért fizetendő díjat is. A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a megrendelés leadása a megrendelt termékek vételárára vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után.

3.2. Mielőtt a megrendelést elküldené az Eladónak, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni az általa a megrendelésben megadott adatokat. A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a Vevő már a következő oldalra lépett).

A Vevő a “Rendelés” gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. Az Eladó vélelmezi a megrendelésben megadott adatok helyességét. A Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a Vevő figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és megakadályozhatja a szerződés létrejöttét illetve teljesítését.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően valamely személyes adatában változás következik be, ezt a Vevő telefonon a [*] telefonszámon, vagy e-mailben a(z) [*] e-mail címen jelezheti az Eladó felé, amelyek átvezetéséért, és a megrendelés új adatok szerinti teljesítésért az Eladó felelősséget nem vállal.

3.3. A helyesen kitöltött megrendelés kézbesítését követően az Eladónak késedelem nélkül, legfeljebb azonban 48 órán belül meg kell erősítenie a megrendelés kézbesítését egy, a Vevő által a megrendelésben megadott címre küldött e-mailben. A Szerződést a Vevőnek küldött megerősítő e-mail kézbesítésekor kell megkötöttnek tekinteni.  Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlatikötöttség alól.

3.4. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el egy megrendelést vagy annak egy részét, illetve fenntartja a jogot a már elfogadott megrendelések részben vagy teljes egészében történő visszautasítására, különösen, de nem kizárólag, ha a megrendelt Áru(k) gyártása, vagy azokból az ellátás megszűnt, vagy a készlet elfogyott, vagy ha más okból az Eladótól nem várható el, hogy a megrendelést elfogadja, illetve teljesítse (pl. korábban megkötött szerződések megszegése miatt). Ilyen esetben az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell ezekről a tényekről a Vevőt valamely távközlési eszköz útján. Ha a megrendelés szerinti szállításról nem küldenek megerősítést, az is a rendelés el nem fogadásának minősül (lásd a jelen ÁSZF előző bekezdését). A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ha a fenti körülmények mellett a Vevő már megfizette a vételárat, vagy annak egy részét, és az Eladó nem fogadta el a megrendelést, akkor a szóban forgó összeget a Vevő részére attól a naptól számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon vissza kell téríteni, amikor azt az Eladó számláján jóváírták. Az említett határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a banki vagy postai átutalást a határidő leteltéig feladták.

4. AZ ÁRUK KISZÁLLÍTÁSA

4.1. A Vevő részére a megrendelt Áruk házhozszállítását csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően az E-Shopban leadott és rögzített, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően visszaigazolt és elismert megrendelési eljárás keretében, az Áruk végösszegének kifizetése után – ide nem értve az utánvétes fizetési mód választását – biztosítjuk, így a Rendelet 13.§ és 19.§ eseteire a Vevő, mint „szerződéskötést megelőző teljesítésre” nem formálhat igényt.

Az Eladó a Vevő lakóhelyére (székhelyére) szállítja az Árut vagy a Vevő által megjelölt csomagpontra, a megrendelésnek megfelelően.

Házhozszállítás esetén a megrendelésben a Vevő meghatározhat a lakóhelyeként (székhelyeként) megadottól eltérő, más rendeltetési helyet is. Az utóbbi esetben a Vevőnek a megrendelési űrlap “Szállítási cím” megjelölésére szolgáló részében kell megadnia az általa kívánt rendeltetési helyet, amely eltér a “Címem”-ként megjelölt helytől, és ebben az esetben a megrendelő lapon a “Megjegyzés” rovatban a Vevőnek meg kell jelölnie azt a kapcsolattartó személyt, aki az Árunak ezen a helyen történő átvételére felhatalmazást kapott. Ez utóbbi hely minősül a vételár fizetés helyének is, kivéve, ha a fizetés más módon történt.

Csomagpontos kiszállítás esetén a GLS futárszolgálat a csomagot kiválasztott GLS CsomagPontba szállítja ki, ahol a Vevő 24 órán belül átveheti a megrendelt Árut. A Vevőnek SMS-ben küld tájékoztatást a GLS futárszolgálat, ha az Árut kiszállították a kiválasztott GLS CsomagPontba. Az Áru átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre. Utánvét fizetési lehetőség minden átvételi ponton megoldott, több üzletben bankkártyát is elfogadnak. A harmadik munkanapon ismételt értesítőt (e-mailt) küld a GLS futárszolgálat, ha az áru még a GLS CsomagPontban van. Csomagpont esetében eltérő, hogy milyen módon lehet fizetni az utánvétet, mert nem minden üzlet felszereltségéhez tartozik hozzá a bankkártyás fizetés. Amennyiben az Áru utánvétes, akkor a Vevő értesítő e-mail kap a GLS futárszolgálattól, amely tartalmaz egy linket, aminek a segítségével ellenőrizni tudja, hogy az általa választott GLS CsomagPontban tud bankkártyával fizetni, vagy sem. 

4.2. Az Áruk szállítási határideje - ettől eltérő rendelkezése hiányában - a megrendelés elfogadásától számított 4 (négy) munkanap, ha a rendeltetési hely Magyarország területén van. A Vevő elfogadja, hogy a szállítás konkrét napja függ az Áru rendelkezésére állástól az Eladó raktárában, csakúgy, mint az Áru speciális jellegétől, ezért a szállítási időszak esetenként hosszabb lehet. A becsült szállítási határidők csak tájékoztatásul szolgálnak, és a feladás időpontjától számolandók. A Vevő a megrendelés elfogadását követően indokolatlan késedelem nélkül értesítést kap erről a tényről valamely távközlési eszköz alkalmazásával. A Vevő elfogadja, hogy ha a megrendelésben az Áru vételára kiegyenlítésének módjaként átutalást vagy bankkártyás fizetést választ, akkor a fent meghatározott szállítási határidő az azt követő napon kezdődik, amikor a megállapodás szerinti teljes vételár (beleértve a szállítási díjat) az Eladó bankszámláján jóváírásra került. Az Eladó arra is fenntartja a jogát, hogy előre nem látható események (vis major) miatt elhalassza az Áru szállításának határidejét.

4.3. A Vevő jogosult az E-shopban megjelölt szállítási módok közül választani. A szállítás külső fuvarozó társaság vagy postai engedélyes közreműködésével történik.

4.4.  A Vevő vállalja, hogy az Árukat átveszi, és azoknak a Szerződés szerinti vételárát megfizeti. Amennyiben a megrendelt és kiszállított Áru(ka)t nem a Vevő veszi át személyesen, abban az esetben az Árut átvevő személy az Áru átvételére való jogosultságát legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással szükséges igazolnia, amelynek egy példányát az Árut kiszállító futárszolgálat munkatársának az Áru átvételével egyidejűleg átadja.


4.5. A Vevő köteles az átvételt a saját, vagy adott esetben az aláírásra jogosult vonatkozó iraton történő aláírásával igazolni. Az Áruk átvételekor a Vevő köteles a fuvarozó társaság vagy a postai engedélyes alkalmazottjának jelenlétében megvizsgálni, hogy a csomagolás (küldemény) sértetlen-e, mert ha a csomagolás egyértelműen sérült, akkor a Vevő nem köteles a küldeményt átvenni. Az Áruk átvételével, és a szállítólevél vagy más hasonló irat aláírásával a Vevő elismeri, hogy a küldemény csomagolása nem volt sérült. A Vevő késedelem nélkül köteles értesíteni az Eladót, ha bármilyen hibát észlelt. Az Eladónak a megrendelt Áru(k) futártól történő átvételét követően nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a megrendelt Árunak az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie

4.6. Az Áruk tulajdonjoga csak a vételár teljes kifizetésével száll át a Vevőre.

4.7. Ha a Vevő, vagy az Áruk átvételére felhatalmazott személy a szállításra megadott rendeltetési címen nem található, akkor a fuvarozó társaság vagy a postai engedélyes vonatkozó szabályai alkalmazandók. A Vevő köteles az Eladó számára megtéríteni a kézbesítés többszöri megkísérlésével kapcsolatos minden többletköltséget, beleértve az esetleges tárolási díjat is, továbbá bármilyen olyan többletköltséget, amely a szerződésszerűen leszállított Áruk átvételének megtagadásából származik. A szállítási díjakat az E-shop „Hogyan adjon le rendelést” rovata tartalmazza.

4.8. A szabályszerűen kiállított, és a jogszabályok által megkívánt kellékeket tartalmazó számlát minden esetben a leszállítandó Árukhoz kell mellékelni.

4.9. Az Eladó megtagadhatja az Áruknak a Vevő részére történő átadását, amíg a vételár és/vagy a szállítási díj teljes kifizetése meg nem történt.

4.10. A megrendelt Áru(k) átvétele a Árunak a futár részére történt átadásától számítottan 7 napig lehetséges. Amennyiben erre a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és Vevő köteles az Eladónak a meghiúsult kézbesítéssel kapcsolatos minden költségét és kárát megtéríteni.

5. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A leszállított Árukért a Vevő köteles az Eladónak megfizetni a vételárat, amelyet az E-shopban közvetlenül a szóban forgó Áruk mellett tüntettek fel. Az Áruk bruttó vételára tartalmazza a törvényes mértékű általános forgalmi adót. Az Áruk vételárával együtt a Vevő köteles megfizetni a szállítási díjat a rendeltetési helyre szállításért, hacsak más rendelkezés nem irányadó az alábbiak szerint. Az aktuális szállítási díjak szintén az E-shopban vannak feltüntetve a Hogyan adjon le rendelést című rovatban; ezek csak a Magyarország területén belül történő kiszállításra vonatkoznak.  A Vevő által fizetendő végösszeg az Áru(k) fogyasztói árából, a fizetési mód költségéből és a házhozszállítási díjból tevődik össze.

5.2. 10.900 HUF (általános forgalmi adóval együtt) összeget meghaladó megrendelés esetén a Vevőt ingyenes házhoz szállítás illeti meg.

5.3. Az Áruk vételárának, a szállítási díjnak és a Vevőt megillető díjmentes szállításnak az értékhatáráról az Eladó szabad belátása alapján dönt, mindamellett, ha ezeket megváltoztatja, az nem érintheti a már megkötött Szerződéseket, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg. Az árak, díjak és az értékhatárok változása az E-shopban való közzététellel válik hatályossá, kivéve, ha az Eladó kifejezetten másként rendelkezik.

5.4. A vételár (beleértve a szállítási díjat) megfizetése az alábbiak szerint történhet:

(a) átutalással az Eladónak a megrendelés visszaigazolásában megjelölt számú, vagy a Vevővel valamely távközlési eszköz útján, késedelem nélkül közölt bankszámlájára;
(b) az Áruk szállításakor / átvételekor készpénzben (cash on delivery – COD) a szerződött fuvarozó vagy postai engedélyes kezéhez;
(c) bankkártyával.

5.5. Készpénzes fizetés (COD) esetén a vételár az Áruk átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés esetén, beleértve a bankkártyás fizetést is, a vételárat a Szerződés megkötésétől számított 7 napon kell megfizetni.

5.6. Készpénzmentes fizetés vagy bankkártyás fizetés esetén a vételár akkor minősül megfizetettnek, amikor a megfelelő összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. Ha az Eladó és a Vevő készpénzes fizetésben állapodtak meg, akkor az abban az időpontban minősül megfizetettnek, amikor a fizetés a postai engedélyes vagy a szerződött fuvarozó kezéhez megtörtént.

5.7. Az Eladó minden gondossága ellenére, technikai hiba esetén előfordulhat, hogy hibás ár szerepel az E-Shopban, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az Áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vevő ajánlatát) a hibás áron az Eladónak nem áll módjában elfogadni, és nem köteles az Árut hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés. Amennyiben a Vevő hibás áron tesz ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, az nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás áron történő ajánlattétel esetén az Eladó felhívhatja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

6. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogok érvényesítésével kapcsolatosan az Eladó az alábbi tájékoztatást nyújtja.

6.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Az Eladó hibásan teljesít, ha az Áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 
Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 
Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
Kivel szemben érvényesítheti a Vevő a kellékszavatossági igényét?

A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen terjedelemben minősül a szavatossági igény érvényesítettnek?

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog (Áru) minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
 
Milyen egyéb feltétele van a Vevő kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általal felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Kit terhel a szavatossági igény teljesítésével felmerülő költség?

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
 
6.2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavításátvagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék (Áru) hibásnak?

A termék (Áru) akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék (Áru) gyártó általi forgalomba hozatalától számított kettő éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vevő a termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék (Áru) gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
 
A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatossági jogokat a termék (Áru) tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
 
6.3 Jótállás
 
Milyen esetben élhet a Vevő a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az Eladó jótállásra köteles. Az E-Shopban eladásra kínált termékek (Áruk) esetében a jogszabályi rendelkezések kötelező jótállást nem írnak elő.
 
Amennyiben a visszaküldött termékre vonatkozóan az Eladó nem tartozik szavatossági kötelezettséggel a fent leírtak alapján, úgy erről a Vevőt tájékoztatja, és a terméket a Vevő költségére utánvétellel postázza vissza a Vevőnek. Egyebekben a megalapozott szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás/csere és a postázás költségeit is) az Eladót terhelik.
 
 
6.4. A Vevő a jótállási, illetve szavatossági igényét az Áruk bármely hibája miatt az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: postai úton a Stada Hungary Kft. részére a 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower1, 11. emelet címen, vagy a elektronikusan az ugyfelszolgalat@wavita.hu címre.7. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL ÉS AZ ÁRUK VISSZAKÜLDÉSE

7.1. Ha a Vevő fogyasztó, akkor jogosult elállni a távközlési eszköz útján megkötött Szerződéstől a Korm. rendelet rendelkezései szerint attól számított 14 napon belül, hogy a Vevő vagy a Vevő által megbízott harmadik személy (más személy, mint a fuvarozó) átvette az Árukat. Az elálláshoz indok megjelölése sem szükséges, és az Eladó nem alkalmazhat kötbért a Vevővel szemben az elállás miatt. Ez az elállási jog nem gyakorolható a Korm. rendelet 29. §-ában szabályozott esetekben, azaz többek között:
a)      a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7.2. Az elállási jogot a Vevőnek az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal kell gyakorolnia (pl. postai engedélyessel a Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower1, 11. emelet, Magyarország címre küldött levélben, vagy e-mailben a következő címre: ugyfelszolgalat@wavita.hu. Az elálláshoz a Vevő használhatja, de nem köteles használni a jelen ÁSZF 7.10 pontjában kínált elállási nyilatkozat-mintát.

7.3. A Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat határidőben való elküldésének az minősül, ha az elállási nyilatkozatot az Eladónak a határidő (ld. a jelen szakasz 1. pontját) lejárta előtt postán igazoltan elküldték.

7.4. Ha a Vevő elállt a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles a Vevőnek indokolatlan késelem nélkül, de nem később, mint az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni az Áru vételárát. A visszafizetésnek ugyanazzal a fizetési móddal kell történnie, mint amelyet az eredeti ügyletben a Vevő használt, kivéve, ha a Vevő kifejezetten másként rendelkezett.  Mindamellett a Vevő nem kötelezhető a fizetései visszatérítésével kapcsolatban semmilyen többletköltség fizetésére. Elállás esetén az Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a Vevő által kifejezetten elfogadott módon téríti vissza. A Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

7.5. A fizetéseket az alábbi időpontok közül a korábbi időpontban kell az Eladónak visszatérítenie a Vevő részére: amikor az Áruk visszaszolgáltatása megtörtént, vagy azután, hogy a Vevő bizonyítja, hogy az Áruk visszaküldése az Eladó részére megtörtént.

7.6. A Vevő köteles az Árukat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak a következő címre: Stada Hungary Kft.,1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower1, 11. emelet, Magyarország; az Áruk személyesen is leadhatók ugyanazon a címen. A határidő akkor minősül teljesítettnek, ha az Árukat a határidőn belül elküldték az Eladónak. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát azon Áru tekintetében, amely az átadást követően felbontásra került. Az Eladó részére az Áruk jellegére, illetőleg azok termékkategóriájára való tekintettel kizárólag sértetlen és bontatlan külső és belső csomagolású termék küldhető vissza.

7.7 A Vevő viseli az Áruk visszaszolgáltatásához kapcsolódó közvetlen költségeket.

7.8 A Vevő csak annyiban felelős az Áruk értékében bekövetkezett csökkenésért, amennyiben az az azokkal való olyan rendelkezés következménye, amely nem az azok jellegének és tulajdonságainak – beleértve, ha az a működésük mikéntjének – a megismerésével jár; egyébként a Vevő az Eladónak az Áruk eredeti állapotának a helyreállításával kapcsolatos költségeket köteles megfizetni. Ezeknek a költségeknek a megfizetése beszámítással történik, az Eladó által a Vevőnek a Szerződéstől való elállásra tekintettel visszafizetett vételárral szemben.

7.9 Az ÁSZF jelen szakasza nem alkalmazandó azokra a Vevőkre, akik nem fogyasztók, kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik.

7.10 Elállási űrlap

(ezt az űrlapot csak akkor töltse ki, ha el kíván állni a Szerződéstől)
---------------------------------------------------------------------------------------------
A Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat
-  Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower1, 11. emelet, Magyarország
- Én/mi (*) ezúton értesítem/értesítjük Önöket, hogy én/mi (*) elállok/elállunk a Szerződéstől, amelynek alapján megvásároltam/megvásároltuk/igénybe vettem/igénybe vettük
   a következő Árukat (*)/a következő szolgáltatásokat (*)
- Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*)

- A vevő bankszámlaszáma, ahová a vételár visszautalása történik
- A vevő(k) neve és utóneve
- A vevő(k) címe
- A vevő(k) aláírása (csak ha az űrlap elküldése kinyomtatva történik)
- Dátum:
 
(*) Húzza át, ami nem alkalmazandó, illetve adja meg az adato(ka)t.

8. PANASZKEZELÉS, FOGYASZTÓI JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE

8.1. Amennyiben a Vevőnek bármely kifogása, panasza van a wavita.hu weboldal, illetve az E-Shop használata során létrejött szerződéssel ,vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Eladó jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségén postai úton, vagy e-mailben is közölheti az Eladóval.
A panaszok ügyfélszám alapján azonosíthatók és visszakereshetők, amennyiben az érintett panaszos ilyen azonosító számokkal nem rendelkezik, az előterjesztett panaszt az Eladó egyedi azonosítószámmal látja el.
Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni, és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az érintetthez eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszokkal kapcsolatos e-mail üzeneteket az Eladó archiválja, a panaszokról felvett jegyzőkönyvet és a válaszok másolati példányát tárolja. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó haladéktalanul, igazolható módon meg is küldi a Vevő részére, amely jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy a Vevő az illetékes békéltető testület eljárást jogosult kezdeményezni. Amennyiben az Eladó és a Vevő közötti fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a Vevő számára az alábbi 8.2. pont szerinti jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre.
 
8.2. Ha a Vevő fogyasztó, akkor a Szerződésből eredő, az Eladó és a Vevő közötti fogyasztói jogvita esetén, ha azt közös megegyezéssel nem sikerült megoldani, a Vevő kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető tesülethez. A békéltető testületek elérhetőségei az alább linken találhatók: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. Az Eladó székhelyén működő békéltető testület elérhetőségei az alábbiak:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: +36 1 488-2131
Fax száma: +36 1 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ha a Vevő fogyasztó, akkor az Európai Bizottság által létrehozott on-line vitarendezési fórumhoz is fordulhat a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen. Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére az online felületen keresztül.
A Vevő a fentieken túlmenően jogosult továbbá a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 
9.1. A Szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, azok a későbbiekben papír alapon nem előhívhatók, nem hozzáférhetők.. A Szerződés lényeges kellékei, beleértve a Vevő személyazonosságát, nyilvánosan nem hozzáférhetők. A jelen ÁSZF egy frissített verziója mindig elérhető az E-shopban, amely letölthető és kinyomtatható. Az Eladó a korábbi verziókat az irattáraiban tárolja, és azok nem elérhetők az E-shopban. A jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint az Eladó és a Vevő között – feltéve, hogy a vevő a Rendelet szerinti fogyasztónak minősül - fogyasztói szerződés jön létre. A fogyasztói szerződés a Rendeletben szabályozott olyan távollévők között kötött szerződésnek minősül továbbá, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

9.2. A Vevő elfogadja a Szerződésnek távközlési eszköz útján történő megkötését. A Vevőnek nem merül fel költsége a távközlési kapcsolat használatával a Szerződés megkötésével kapcsolatban, azaz az E-shop használata és az E-shopban történő vásárlások nem díjkötelesek, azokért sem az Eladónak, sem harmadik személynek nem kell semmilyen díjat fizetni. A Vevő csak a saját költségét viseli, mint amilyenek az internet kapcsolat és a telefonhívások díjai, amelyeket a Vevő saját maga köteles megfizetni.

9.3. Az Eladót a Vevő javára nem köti semminemű magatartási kódex.

9.4. A Vevő elismeri, hogy az Eladó nem felelős semmilyen olyan hibáért, amelyet harmadik személyek beavatkozása okozhat az E-shopban, vagy amely az E-shopnak a rendeltetésétől eltérő használatának minősül. Az E-Shopban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a wavita.hu weboldal, illetve az E-Shop működését és a vásárlást.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Hacsak a Felek másként nem állapodnak meg, vagy a jogszabály adott esetben kifejezetten másként nem rendelkezik, a Felek minden értesítést, közlést és más írásbeli dokumentumot e-mailben is küldhetnek a másik Fél részére; az Eladó részére a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott e-mail címre, vagy az E-shopban megadott e-mail címre, a Vevő részére pedig az értesítéseket arra az e-mail címre kell küldeni, amelyet az Áruk megrendelésében megjelöltek. Ez a rendelkezés nem zárja ki a postai úton vagy személyes kézbesítéssel történő küldést. Egy írásbeli okiratot kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett annak átvételét megtagadta, vagy nem veszi át attól számított 10 nap alatt, hogy azt a postai szolgáltatónál letétbe helyezték még akkor is, ha a címzettnek a letétbe helyezésről nincs tudomása.

10.2. Ha a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy jogilag kikényszerítettelen lenne, vagy azzá válna, ez semmilyen módon nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétben állna valamely jogszabály kötelező rendelkezésével, akkor a szóban forgó kötelező rendelkezés automatikusan érvényesül.

10.3. A Szerződésnek a jelen ÁSZF megfogalmazásával ellentétes rendelkezései az irányadók az ÁSZF rendelkezésével szemben.

10.4. Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek joghatósággal a Szerződésből eredő jogviták elbírálására

10.5. A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. május 31. napjától érvényesek és hatályosak . Az ÁSZF bármilyen megváltoztatásáról az Eladó hozhat kizárólagos belátásán alapuló döntést; mindamellett az így létrejövő módosítások nem érintik a már létrejött Szerződéseket.  Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük, hogy amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, alaposan olvassa át az ÁSZF-et, tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a Rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére, amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a megkötött szerződés részét is képezi.