A Wavita.hu Facebook Rajongói oldalán szervezett játékok ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játékok szervezője


A Wavita.hu Facebook rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a STADA Hungary Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) (a továbbiakban: Szervező).


2. Részvételi feltételek


2.1. Szervező az egyes Játékokat a Rajongói oldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Rajongói oldal tagjait. Szervező alapvetően négy típusú Játékot hirdet meg az általa meghatározott időközönként a Rajongói oldalon, így a részvétel alapvetően az alábbi feltételek valamelyikéhez (vagy együttesen mindegyikhez) kötött:


· adott Poszt ”Tetszik” (like) vagy egyéb gomb (Pl: Vicces, Dühös stb.) nyomása, vagy más emotikonnal történő megjelölése a Rajongói oldalon;


· hozzászólás az adott Poszthoz a Rajongói oldalon;


· a Rajongói oldalra Poszt feltöltése a Szervező által meghatározott témában és formátumban (kép, szöveg, link); és/vagy
 
· a Wavita.hu email listájára történő feliratkozás. A Wavita.hu email listájára való feliratkozás következtében Ön tehát hírleveleket fog kapni, amely az adatkezelés fő célja. A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a wavita.hu oldalon található Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amelyet ide kattintva is elérhet. Az Adatkezelési Szabályzat 7.2. pontjában szerepel az adatkezelés célja, jogalapja, terjedelme, időtartama, valamint a címzettek köre. A hírlevél küldése miatti adatkezelés is a Játékos hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adott Posztban Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

2.3. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki· a Rajongói oldalhoz csatlakozik az oldalon található ”Tetszik” (Like) gombra kattintással, vagy az adott Játék kezdetekor már csatlakozott a Rajongói oldalhoz, és/vagy


· a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá


· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait (email cím, utónév, nyertesség esetén teljes név és magyarországi lakcím) az Adatkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint kezelje. Az Adatkezelési Szabályzat 7.4. pontjában szerepel az adatkezelés célja, jogalapja, terjedelme, időtartama, valamint a címzettek köre.

· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja


(a továbbiakban együtt: Pályázat).


2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).


2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.


2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárnak.


2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.


2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése, illetve megfelelés céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.


2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.


2.11. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.


3. Nyertesek meghatározása


3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i). A Szervező a Posztban tájékoztat arról, hogy az adott Játék során hány nyertes lehet. A nyertesek kiválasztásának módja az adott Játék mechanizmusától függ, de alapvetően az alábbi módok egyikén:


3.1.1. Sorsolás esetén: által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 3 (három) darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye (1133 Budapest, Váci út 116-118.). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolás nem nyilvános,


3.1.2. Zsűri esetén: a  Szervezőáltal felállított háromtagú zsűri (a továbbiakban: Zsűri) dönt a Posztban meghatározott szempontok alapján. A Zsűri döntése ellen a Játékos nem jogosult fellépni.3.2. A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 2 (kettő) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki; Zsűri esetén a Posztban meghatározott feltételek alapján 2 (kettő) db tartaléknyertes Pályázatot jelöl ki. A tartaléknyertesek a 4.3, 4.4 és 4.5. pontban foglaltak szerint lehetnek jogosultak az adott nyereményre, továbbá, ha a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A sorsolás, valamint a Zsűri végső döntésének időpontját a Szervező az adott Játékra vonatkozó felhívásban teszi közzé.


4. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása


4.1. Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.


4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.


4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseinek nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül teszi közzé email-en keresztül (a továbbiakban: Közzététel). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben vagy emailen keresztül  az ugyfelszolgalat@wavita.hu címen köteles a Közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni, amely egyben a nyeremény elfogadásának minősül. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest sorsol/jelöl ki.


4.4. A Nyereményeket a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi lakcímre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.


4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


5. Adózás, költségek


A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.6. Vegyes rendelkezések


6.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.


6.2. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.


6.3.Szervező, kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


6.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, facebook illetve Instagram profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.


6.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.


6.6. Szervező, kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Rajongói oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


6.7. A Játékok semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz, illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.


6.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a rajongói oldalon.Budapest, 2021.06.16.STADA Hungary Kft.Szervező